Image

สำหรับชาวต่างประเทศ

ผู้ใหญ่ คนละ 500 บาท

เด็กสูงน้อยกว่า 90 ซม. เข้าชมฟรี

เด็กสูงตั้งแต่ 90 - 120 ซม. คนละ 250 บาท

พิเศษ .. เฉพาะคนไทย

***เริ่ม 1-30 เดือนพฤศจิกายน 2563***

ผู้ใหญ่คนละ ๒๐๐ เหลือ ๑๐๐ บาท

เด็กสูงน้อยกว่า ๙๐ ซม. เข้าชมฟรี

เด็กสูงตั้งแต่ ๙๐ - ๑๒๐ ซม. เข้าชมฟรี

Image

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

22/1 หมู่ 1 หนองปลาไหล บางละมุง เมืองพัทยา ชลบุรี 20150

Image